Biuletyn Informacji Publicznej Opłaty - Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Ostatnia aktualizacja strony: 25.06.2019, 14:34

Opłaty

Czwartek, 26 marca 2009

Opłaty

Sprawy karne

 1. Zryczałtowana równość wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego 300 zł
 2. Opłaty od nastepujących wniosków i próśb:
  • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności 80 zł
  • od wniosku o udzielenie przerwy 60 zł
  • od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie 45 zł
  • od wniosku o zatarcie skazania 45 zł
  • od ponownej prośby o ułaskawienie 45 zł
  • od wniosku o wznowienie postępowania 150 zł
 3. Opłata od kasacji
  • 450 zł w sprawie, w której wyrok wydał Sąd Rejonowy
  • 750 zł w sprawie, w której wyrok wydał Sąd Okręgowy
 4. Opłata za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego 30 zł
 5. Opłata kancelaryjna za zaświadczenie i inne dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt - 6zł za każdą stronę.

Sprawy cywilne (w tym rodzinne i spadkowe)

 

Opłaty w sprawach cywilnych (wyciąg z ustawy z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. z 2016r. poz. 623 ze zm.)

 1. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawo majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł.
 2. Całą opłatę pobiera się od:
  • pozwu i pozwu wzajemnego;
  • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego;
  • apelacji;
  • skargi kasacyjnej;
  • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  • interwencji głównej;
  • skargi o wznowienie postępowania;
  • skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego;
 3. Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie ENZ (Europejski Nakaz Zapłaty)
 4. Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym (z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym).
 5. Piątą część opłaty pobiera się od:
  • interwencji ubocznej;
  • zażalenia;
 6. Opłatę stałą w kwocie 50zł pobiera się od wniosku o:
  • stwierdzenie nabycia spadku;
  • zabezpieczenie spadku;
  • sporządzenie spisu inwentarza;
  • odebrania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 7. Opłatę stałą w kwocie 500zł pobiera się od wniosku o dział spadku (300zł - gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu)
 8. Opłatę stałą w kwocie 200zł pobiera się od wniosku o:
  • ustanowienie drogi koniecznej;
  • rozgraniczenie nieruchomości;
  • wpis w księdze własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego;
 9. Opłatę stałą w kwocie 60zł pobiera się od wniosku o:
  • założenie księgi wieczystej
  • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej;
  • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 10. Opłatę stałą w kwocie 600zł pobiera się od pozwu o:
  • rozwód;
  • separację;
  • ochronę dóbr osobistych;
  • ochronę niemajątkowych praw autorskich;
 11. Opłatę stałą w kwocie 200zł pobiera się od pozwu o:
  • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
  • unieważnienie małżeństwa;
  • rozwiązanie przysposobienia;
  • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
  • unieważnienie uznania dziecka;
  • ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;
  • naruszenie posiadania;
  • uchylenie uchwały organu spółdzielni;
  • uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
  • przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;
  • opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
  • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu;
 12. Opłatę stałą w kwocie 100zł pobiera się od wniosku o:
  • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
  • zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;
  • separację na zgodne żądanie małżonków;
  • zniesienie separacji;
 13. Opłatę stałą w kwocie 1.000zł pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Metadane

Data wytworzenia : 26.03.2009
Data publikacji : 26.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej.